logo

Postępowanie likwidacyjne spółki zależnej
Raport nr 5/20142014-04-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o wpisaniu do rejestru spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, otwarcia postępowania likwidacyjnego na mocy postanowienia z dnia 11 kwietnia 2014 r. Likwidatorem spółki jest Pan Łukasz Jagodziński. Spółka Grupa LOTOS S.A. posiada 100% udziałów spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. i jest kontrolowana przez Grupę LOTOS S.A. w 100%. Opisane powyżej postępowanie likwidacyjne jest konsekwencją realizowanego programu „Efektywność i Rozwój”, którego jednym z elementów jest porządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

W 2009r. w spółce LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. zakończono procesy restrukturyzacyjne obejmujące majątek oraz pracowników i tym samym wygaszona została działalność operacyjna. Do dzisiaj  działalność operacyjna spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. nie została wznowiona. Na dzień 31.12.2013r. suma bilansowa spółki LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. wynosiła około 300 tys. zł.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest par. 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.