logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA
Raport nr 45/20122012-12-24

W okresie od 19.10.2012r. do 24.12.2012r., Grupa LOTOS zawarła z Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie umowy, których łączna wartość wyniosła ok.  1 300 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

24.12.2012r., Grupa LOTOS i Mercuria Energy Trading SA podpisały dwie umowy na czas określony (od 01.12.2012r. do 31.12.2012r.), których przedmiotem są dostawy ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS.  Wartość największej spośród zawartych umów wyniosła ok. 600  mln zł

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.