logo

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku
Raport nr 5/20162016-01-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż NWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 porządku obrad dotyczącego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.7, pkt.8 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku