logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a ČEPRO, a.s.
Raport nr 12/20152015-05-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, do 19.05.2015r., Grupa LOTOS zawarła z ČEPRO, a.s. z siedzibą w Pradze umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 697 mln PLN netto i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

19.05.2015 r. Grupa LOTOS S.A. oraz ČEPRO, a.s. zawarły umowę, której przedmiotem jest sprzedaż do  ČEPRO, a.s. oleju napędowego (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 19.05.2015r. wynosi ok 372 mln PLN netto.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.