logo

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2009 roku
Raport nr 23/20092009-06-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2009r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.