logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 4 kwartał 2019 roku
Raport nr 4/2020 2020-02-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (‘Spółka’) przekazuje do wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 4 kwartał 2019 roku:

  1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 7,21 mld PLN
  2. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO): 0,60 mld PLN; w tym :
    1. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,42 mld PLN
    2. Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego: 0,18 mld PLN
  3. Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny wg LIFO po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBIT LIFO): 0,34 mld PLN.

 Jednocześnie Spółka informuje, iż z dniem 1 grudnia kluczowa instalacja projektu EFRA, t.j. instalacja opóźnionego koksowania (‘DCU’) została przekazana do użytkowania. W związku z powyższym w październiku i listopadzie 2019 roku przychody oraz koszty związane z produktami instalacji DCU nie zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, tylko odpowiednio pomniejszały oraz powiększały nakłady inwestycyjne. W rezultacie szacowana marża stanowiąca pomniejszenie nakładów inwestycyjnych w 4 kw. 2019 roku to: 0,09 mld PLN.

 Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za 2019 rok, którego publikacja odbędzie się 12 marca 2020 roku.

 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne