logo

Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r.
Raport nr 7/20132013-01-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 5 ust. 1 pkt 25 oraz § 31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r rok