logo

Porozumienie dotyczące współpracy przy finansowaniu pomiędzy LOTOS Petrobaltic S.A. oraz Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi S.A.
Raport nr 21/20132013-10-07

W dniu 7 października 2013r. LOTOS Petrobaltic S.A. (LPB), spółka zależna od Grupy LOTOS S.A. w 99,99% i Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) podpisały Porozumienie dotyczące współpracy przy finansowaniu zagospodarowania złoża ropy naftowej B8 na Morzu Bałtyckim.
Celem ww. porozumienia jest wypracowanie struktury i warunków finansowania projektu, na którego potrzeby powołana zostanie spółka celowa (tzw. Special Purpose Vehicle, tj. SPV), do której LPB wniesie koncesję i majątek związany ze złożem B8.
Projekt realizowany w ramach SPV obejmuje dokończenie prac wiertniczych na złożu, instalację infrastruktury podwodnej dla celów eksploatacji oraz przebudowę platformy wiertniczej Petrobaltic na platformę wydobywczą. Następnie SPV będzie prowadzić eksploatację ze złoża B8 oraz sprzedaż wydobytej ropy naftowej i gazu ziemnego.
PIR jako finansujący typu mezzanine, będzie podporządkowany w spłacie bankom jako wierzycielom nadrzędnym lub będzie mniejszościowym inwestorem kapitałowym w SPV w przypadku realizacji opcji udziału. Finansowanie może zostać udzielone w formie programu prywatnej emisji obligacji korporacyjnych z ograniczeniem zbywalności, a okres finansowania nie powinien przekroczyć 10 lat. PIR wyraża swoją gotowość do uczestniczenia w finansowaniu na warunkach rynkowych.
Całkowite nakłady na projekt związany ze złożem B8, z uwzględnieniem wartości aktywów wnoszonych przez LPB do SPV, wyniosą ok. 1.600 mln PLN, z czego wartość rynkowa wkładu LPB wynosić będzie około 700 mln PLN, a łączne finansowanie przez podmioty zewnętrzne, zarówno banków jak i PIR, wyniesie około 900 mln PLN.
Strony zakładają w Porozumieniu, że zaangażowanie finansowe PIR w finansowanie projektu nie przekroczy kwoty 563 mln PLN. Intencją stron jest aby wypłata pierwszej transzy finansowania PIR nastąpiła w pierwszej połowie 2014r.
Ostateczna struktura finansowania transakcji będzie podlegać dalszym analizom i negocjacjom oraz zostanie wypracowana we współpracy z bankami zainteresowanymi finansowaniem. Jej ostateczna treść  zostanie przekazana do publicznej wiadomości w postaci raportu.
Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.