logo

Zawarcie umów o wartości umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej Shell
Raport nr 38/20122012-11-27

W okresie od 23.08.2012r. (raport bieżący 27/2012) do 27.11.2012r., Grupa LOTOS zawarła ze spółkami grupy kapitałowej Shell umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 913 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

30.08.2012r. Grupa LOTOS i Shell International Trading and Shipping Company Limited z siedzibą w Londynie podpisały umowę na czas określony od 01.09.2012 do 30.09.2012 której przedmiotem były dostawy ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS (największa pod względem wartości spośród wskazanych powyżej umów). Wartość umowy z 30.08.2012r. wyniosła ok. 268 mln zł.

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku ani terminu, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.