logo

Rozwiązanie spółki LOTOS GAZ S.A.
Raport nr 4/20112011-01-10

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 10 stycznia 2011 roku Walne Zgromadzenie spółki LOTOS GAZ S.A. (podmiot w 100% zależny od Grupy LOTOS S.A.) podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki LOTOS GAZ S.A.(Spółka) poprzez likwidację. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia likwidatorem Spółki będzie dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje dodatkowo, że w dniu dzisiejszym powziął informacje, o fakcie złożenia w dniu 3 stycznia 2011 roku w Sądzie Rejonowym, Wydział Gospodarczy w Płocku wniosku o ogłoszenie upadłości spółki LOTOS GAZ S.A. Wniosek został złożony przez Zarząd Spółki. Zgodnie z powziętymi informacjami ww. wniosek został skutecznie cofnięty, a postępowanie upadłościowe umorzone w dniu 7 stycznia 2011 roku.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.