logo

Szacunki skonsolidowanych wyników operacyjnych Grupy LOTOS S.A. za 2 kwartał 2020 roku
Raport nr 22/2020 2020-07-24

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej LOTOS za 2 kwartał 2020 roku:

  1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 4.245 mln PLN
  2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony zysk EBITDA LIFO): 45 mln PLN, w tym:

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

  1. Wahania poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnice pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie 2 kwartału 2020 roku spowodowały uwzględnienie w kalkulacji kosztu przerobu wg metodyki LIFO ropy wycenionej przy wyższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca – wystąpił tzw. efekt historycznych warstw ropy naftowej (wycenionych po znacznie wyższym koszcie jednostkowym).  
  2. Powyższy efekt jest ograniczeniem przyjętego modelu wyceny zapasów, który spowodował, przy znacznym spadku cen ropy naftowej, zaburzenie wyniku wg LIFO danego okresu i nie ma wpływu na przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej.
  3. Spółka szacuje wyżej wymieniony negatywny efekt dla wyniku wg LIFO na ~369 mln PLN:

Na załączonym slajdzie spółka prezentuje mechanizm działania powyższego efektu, a także szacowany wpływ zdarzeń jednorazowych na segmenty sprawozdawcze.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ich ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za 1 półrocze 2020 roku, którego publikacja odbędzie się 12 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Załącznik szacunki

załącznik do raportu bieżącego nr 22/2020