logo

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 8/2021 2021-03-02

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2021 roku Pan Artur Cieślik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki ze skutkiem na koniec dnia 15 marca 2021 roku.

Jako powód rezygnacji Pan Artur Cieślik wskazał powołanie go do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.  

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.