logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Statoil ASA
Raport nr 12/20112011-04-21

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Grupy LOTOS) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2011 roku Grupa LOTOS zawarła umowę ze spółką Statoil ASA z siedzibą w Stavanger w Norwegii (Statoil ASA) na dostawy ropy naftowej do Grupy LOTOS.

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą LOTOS a spółką Statoil ASA oraz jej podmiotami zależnymi w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniosła ok. 791,3 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej przekraczając wartość 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

Największą pod względem wartości spośród wskazanych umów jest kontrakt na dostawę ropy naftowej do Grupy LOTOS, zawarty pomiędzy Grupą LOTOS a Statoil ASA w dniu 12 stycznia 2011 roku, którego szacunkowa wartość wynosiła ok. 285,9 mln zł (wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 12 stycznia 2011 r.). Opisany kontrakt nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego oraz nie przewiduje kar umownych.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.