logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
Raport nr 20/20082008-04-18

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2008 r. Grupa LOTOS S.A. oraz LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. (Spółka w 100% kontrolowana przez LOTOS Czechowice S.A., Spółkę w 80,04% zależną od Grupy LOTOS S.A.) zawarły umowę na dostawy estrów metylowych do Grupy LOTOS S.A. Umowa, której szacunkowa wartość w okresie pięciu lat obowiązywania wynosi 1.700.000 tys. zł. została zawarta na czas nieokreślony. Zawarty kontrakt przewiduje kary umowne, których maksymalna wysokości może wynieść 10% wartości brutto towaru z tytułu nie wywiązania się z postanowień umowy. Zgodnie z zapisami umowy zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.