logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA.
Raport nr 43/20092009-12-04

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 4 grudnia 2009 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie, na dostawę dla Grupy LOTOS S.A., w okresie od dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2014 r., 18 mln ton ropy naftowej typu REBCO.

Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń” lub w określonych sytuacjach drogą morską.
Szacowana wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi około 27 mld PLN wg kursu średniego NBP dla USD z dnia 4 grudnia 2009 r.
Umowa przewiduje odszkodowania umowne, których wysokość nie przekracza 2,5 mln PLN wg kursu średniego NBP dla USD z dnia 4 grudnia 2009 r. w ujęciu średniomiesięcznym w odniesieniu do uzgodnionych ilości rocznych.
Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Postanowienia o karach umownych wraz z pozostałymi warunkami umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.