logo

Umowy zawarte pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a podmiotami grupy kapitałowej BP
Raport nr 1/20122012-01-04

Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Grupa LOTOS) informuje, że w okresie od 10.01.2011r. (raport bieżący nr 3/2011r.) do 03.01.2012r. Grupa LOTOS zawarła z podmiotami grupy kapitałowej BP umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 1.841 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

03.01.2012r. Grupa LOTOS oraz BP Europa SE, Oddział w Polsce, zawarły umowę na czas określony (od 03.01.2012r. do 31.12.2012r.), której przedmiotem jest sprzedaż przez Grupę LOTOS paliw płynnych na rzecz BP Europa SE (największa spośród wskazanych powyżej umów).
Szacunkowa wartość umowy z 03.01.2012r. wynosi ok. 1.300 mln zł netto, a maksymalna wysokość kar wynikających z ww. umowy wynosi ok. 19 mln zł netto. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.