logo

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok
Raport nr 37/20192019-11-12

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka") informuje, że w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018 („Sprawozdania”), będącym składową skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok, opublikowanego 12 marca 2019 roku, jest zawarty błąd w zakresie liczby członków niezależnych Komitetu Audytu Spółki.

Na stronie 170 Sprawozdania, w rozdziale 10.3.1 „Rada Nadzorcza”, we fragmencie poświęconym Komitetowi Audytu funkcjonującemu w ramach Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim akapicie jest: „Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami kryteria niezależności spełniają: Dariusz Figura, Adam Lewandowski”, a powinno być: „Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami kryteria niezależności spełniają: Dariusz Figura, Adam Lewandowski oraz Mariusz Golecki”.  W konsekwencji powyższego, skład Komitet Audytu, o którym mowa w treści Sprawozdania, był zgodny z odnośnymi wymogami dotyczącymi tego gremium, w tym w odniesieniu do kryterium niezależności większości członków Komitetu Audytu.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie nastąpiła korekta danych finansowych zawartych w korygowanych: Skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 roku oraz jednostkowym raporcie rocznym za 2018 rok. 

Podstawa prawna: § 15 ust. 5 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).