logo

Rejestracja w KDPW S.A. akcji serii C Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 2/20112011-01-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. informuje, że  zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), w dniu 10 stycznia 2011 r. nastąpi rejestracja w KDPW  16.173.362 akcji Grupy LOTOS S.A. pod kodem ISIN PLLOTOS00025. 

Łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji wyniesie 129.804.251.
 
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.