logo

Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2007 roku
Raport nr 49/20072007-11-16

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych 30 września 2007 roku opublikowanym w dniu 13 listopada 2007 roku w wyniku błędu redakcyjnego w zestawieniu "skonsolidowane bilanse na dzień 30 września 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku" podano niewłaściwą wartość w pozycji "Rzeczowe aktywa trwałe". Było: 30 września 2007 31 grudnia 2006 Rzeczowe aktywa trwałe 3.387.807 Rzeczowe aktywa trwałe 3.336.839 Powinno być: 30 września 2007 31 grudnia 2006 Rzeczowe aktywa trwałe 3.387.090 Rzeczowe aktywa trwałe 3.336.839