logo

Umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Glencore Energy UK Limited
Raport nr 38/20162016-08-11

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, do 11.08.2016r., Grupa LOTOS zawarła z Glencore Energy UK Limited z siedzibą w Londynie umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 693 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

11.08.2016 r. Grupa LOTOS S.A. oraz Glencore Energy UK Limited zawarły umowę na czas określony, której przedmiotem była dostawa benzyny surowej na rzecz Glencore Energy UK Limited. (największa spośród wskazanych powyżej umów).

Szacunkowa wartość umowy z 11.08.2016r. wynosi ok. 214 mln PLN.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa i wartość współpracy z Glencore Energy UK Limited została uznana przez Spółkę za istotną, gdyż jej realizacja będzie mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą, i  zgodnie z przyjętymi standardami raportowania.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.