logo

Finalizacja nabycia aktywów wydobywczych w obszarze Sleipner zgodnie z umową zawartą pomiędzy LOTOS Norge Exploration and Production AS i ExxonMobil Exploration and Production Norway AS
Raport nr 43/20152015-12-31

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 30/2015 z dnia 31 października 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 35/2015 roku z dnia 22 grudnia 2015 , dotyczących umowy nabycia pakietu aktywów o znacznej wartości w obszarze Sleipner na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez LOTOS Exploration and Production Norge (spółkę zależną Emitenta, należącą do Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic), Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 31 grudnia 2015 r. powziął informację o finalizacji nabycia aktywów objętych ww. umową.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.