logo

Zmiany w Statucie Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 41/20122012-12-21

W dniu 20.12.2012r. Grupa LOTOS otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące rejestracji 17.12.2012r. zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałami numer 2,3,4,5,6  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z dnia 28.11.2012r. (patrz raport bieżący nr 40/2012 z 28.11.2012r.).

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść nowego tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS uchwalonego w dniu 21.12.2012r. przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zestawienie zmienionych w nim postanowień.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.