logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a VITOL SA.
Raport nr 9/20152015-04-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, do 22.04.2015r., Grupa LOTOS zawarła z VITOL SA umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 193 mln USD netto (tj. ok. 720 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 21.04.2015r.) i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

26.11.2014 r. Grupa LOTOS S.A. oraz VITOL SA zawarły umowę, której przedmiotem była sprzedaż do  VITOL SA oleju opałowego (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 26.11.2014r. wynosi ok. 102 mln USD netto (tj. ok 341 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 26.11.2014r.).

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.