logo

Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Raport nr 32/2021 2021-09-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-2, ust. 5 i ust. 7 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 14 października 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS S.A. na rzecz LOTOS Asfalt sp. z o.o. poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Asfalt sp. z o.o.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Grupę LOTOS S.A. 19.999 udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o. reprezentujących 99,95% udziałów w kapitale zakładowym LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% akcji w LOTOS Terminale S.A.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w LOTOS Paliwa sp. z o.o. oraz spółek, które nabędą część majątku LOTOS Paliwa sp. z o.o. w wyniku podziału LOTOS Paliwa sp. z o.o.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 30% udziałów w LOTOS Asfalt sp. z o.o.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Grupę LOTOS S.A. 100% udziałów w spółce, która nabędzie część majątku LOTOS Asfalt sp. z o.o. w wyniku podziału LOTOS Asfalt sp. z o.o.
 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dodatkowe, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. wraz z uzasadnieniami.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Uzasadnienia do projektów uchwał NWZ 14.10.2021
Projekty uchwał NWZ 14.10.2021
Informacje dodatkowe NWZ 14.10.2021