logo

Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez ING Nationale-Nederlanden Polska OFE
Raport nr 1.10.20072007-03-09

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w wyniku nabycia akcji Spółki Grupa LOTOS S.A. w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 6 marca 2007 r., fundusz ING Nationale-Nederlanden Polska OFE stał się posiadaczem akcji Emitenta, zapewniających ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.. Przed zmianą udziału fundusz ING Nationale-Nederlanden Polska posiadał 5.676.589 (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Grupy LOTOS S.A., stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Emitenta i był uprawniony do 5.676.589 głosów na WZA, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów. W dniu 7 marca 2007 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu ING Nationale-Nederlanden Polska znajdowało się 5.876.589 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Grupy LOTOS S.A., co stanowi 5,17% jej kapitału zakładowego i uprawnia do 5.876.589 głosów na WZA Grupy LOTOS S.A., stanowiących 5,17% ogólnej liczby głosów. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.