logo

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 29/20162016-06-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Członka Rady Nadzorczej, Panią Beatę Kozłowską-Chyłę na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało Pana Cezarego Krasodomskiego ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, powołując w jego miejsce Pana Mariusza Jerzego Goleckiego.

Życiorys Pana Goleckiego oraz oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, zostaną przekazane odrębnym raportem.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.