logo

Spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie Umowy zmieniającej do Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 28/20132013-11-28

W dniu 28 listopada 2013 r. Grupa LOTOS S.A. przekazała do BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A., pełniącego rolę Agenta kredytu (szerzej: raport bieżący nr 27/2013) uchwałę Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu obowiązywania i zmianę postanowień Umowy kredytu na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A.

Tym samym spełniony został warunek zawieszający wejście w życie Umowy zmieniającej nr 1 z dnia 7 listopada 2013 r. („Umowa”), przedłużającej o 12 miesięcy, tj. do dnia 20 grudnia 2014 r. Umowę kredytu na refinansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A., z dnia 10 października 2012 r., zawartej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. oraz konsorcjum pięciu banków, w skład którego wchodzą:

- BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. z siedzibą w Warszawie,
- MBANK S.A. (poprzednio BRE BANK S.A.) z siedzibą w Warszawie,
- ING BANK ŚLĄSKI S.A. z siedzibą w Katowicach,
- NORDEA BANK AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie,
- SOCIETE GENERALE S.A. z siedzibą w Paryżu,

W związku z powyższym Umowa weszła w życie.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.