logo

Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Raport nr 1/20082008-01-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" informuje iż Grupa LOTOS S.A. nie stosuje następujących zasad: Zasady nr 1.11 z działu II "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: […] powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki." Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, że Grupa LOTOS S.A. nie posiada informacji o powiązaniach członków rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka planuje wprowadzenie procedury pozyskiwania ww. informacji, która umożliwi wypełnianie powyższej zasady. Zasady nr 6 z działu III "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, że Grupa LOTOS S.A. nie posiada informacji dotyczących niezależności członków rady nadzorczej oraz fakt iż dotychczas, ze względu na obecny akcjonariat oraz jej rolę w polskim sektorze paliwowym, nie funkcjonowała instytucja członków niezależnych rady nadzorczej. Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji dotyczącej powołania lub uznania co najmniej dwóch członków rady nadzorczej za członków niezależnych zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zasady nr 7 z działu III "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą." Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na brak niezależnych członków rady nadzorczej Spółki, którzy mogliby zasiadać w funkcjonującym obecnie komitecie audytu. Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji o wejściu w skład obecnie funkcjonującego komitetu audytu rady nadzorczej członka spełniającego kryteria niezależności zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zasady nr 8 z działu III "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)." Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na brak niezależnych członków rady nadzorczej, którzy zgodnie z załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych(…) powinni zasiadać w funkcjonujących w spółce komitetach rady nadzorczej. Spółka rozpocznie stosowanie powyższej zasady po otrzymaniu informacji o wejściu w skład obecnie funkcjonujących komitetów rady nadzorczej odpowiedniej ilości członków spełniających kryteria niezależności oraz zgodności zadań i funkcjonowania ww. komitetów z załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Podstawą przekazania informacji jest §29 pkt.3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.