logo

Powołanie członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku
Raport nr 26/2021 2021-06-30

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji Panią Katarzynę Maćkowską oraz Pana Rafała Włodarskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, Pani Katarzyna Maćkowska oraz Pan Rafał Włodarski nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkami organów spółek kapitałowych, czy też członkami organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Biogramy kandydatów do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. na WZW 2021