logo

Odwołanie prokurenta
Raport nr 6/20132013-01-29

28.01.2013r. Zarząd Grupy LOTOS S.A. podjął uchwałę w sprawie odwołania prokury udzielonej Panu Konradowi Jaskóle, która uprawniała go do reprezentowania spółki Grupa LOTOS S.A. i do składania oświadczeń woli w jej imieniu łącznie z Członkiem Zarządu.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.