logo

Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami grupy kapitałowej BP
Raport nr 50/20142014-12-30

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie od 31.12.2013 do 30.12.2014 roku, Grupa LOTOS S.A. podpisała z grupą kapitałową BP umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 1,40 mld zł. i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Największą pod względem wartości spośród wyżej wspomnianych umów jest umowa z dnia 30.12.2014 r. na sprzedaż przez Grupę LOTOS paliw płynnych na rzecz BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski poprzez oddział BP Europa SE Oddział w Polsce. Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., a jej szacunkowa wartość netto wynosi ok. 913 mln zł.

Szacunkowa maksymalna wysokość kar umownych wynosi około 15,5 mln zł. Umowa nie zawiera zapisów, które przewidywałyby możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania ponad wysokość tych kar.

Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.