logo

Stanowisko Zarządu Grupy LOTOS S.A. odnośnie sytuacji spółki
Raport nr 60/20082008-11-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku przekazuje informacje uzupełniające dotyczące sytuacji finansowej spółki.

Wpływ zmiany kursów walut
Zdaniem Zarządu istotne dynamiczne zmiany na rynkach walutowych obserwowane w ostatnim okresie należy ocenić korzystnie, ze względu na spadek wartość walut, w których ponoszone są wydatki inwestycyjne (EUR, PLN) przy jednoczesnym wzroście wartość waluty w której denominowany jest kredyt oraz wyrażona jest marża operacyjna (USD) co poprawia relacje środków dostępnych na sfinansowanie Programu 10+ do nakładów inwestycyjnych zarówno ze źródeł zewnętrznych (kredyty) jak i źródeł wewnętrznych tj. generowanego cash flow.

Umowy kredytowe na finansowanie Programu 10+
Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż od czasu podpisania umów na finansowanie Programu 10+ współpraca z instytucjami kredytującymi przebiega bez zakłóceń oraz że nie wystąpiły żadne sytuacje nie wywiązywania się przez te instytucje finansowe ze zobowiązań w stosunku do Grupy LOTOS S.A. Kredyt na finansowanie Programu 10+ jest kredytem długoterminowym, w którym uczestniczy łącznie 17 renomowanych instytucji finansowych. Rozpoczęcie spłat rat kredytu inwestycyjnego nastąpi w 2011 roku i potrwa do 2021 roku. Zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego o finansowanie Programu 10+ obejmuje jedynie aktywa i przepływy rafinerii w Gdańsku – nie obejmuje natomiast aktywów oraz przepływów związanych z działalnością wydobywczą, siecią stacji paliw oraz innych zlokalizowanych poza rafinerią w Gdańsku jak również akcji spółek zależnych oraz samej Grupy LOTOS S.A. Zgodnie z zapisami zawartych umów kredytowych wycena giełdowa akcji Grupy LOTOS S.A. nie ma wpływu na ich wykonalność.
Posiadane obecnie przez spółkę kredyty krótkoterminowe inne niż zaciągnięte w ramach umowy kredytowej z dnia 27 czerwca 2008 roku zostaną spłacone do końca 2008 roku ze środków finansowych dostępnych w ramach umów kredytowych na Program 10+ (możliwość wykorzystania do tego celu środków z kredytu inwestycyjnego).
 
Strategia hedgingowa
Strategia hedingowa spółki, której celem jest zapewnienie stabilnego cash flow niezbędnego do sfinansowania wkładu własnego w ramach Programu 10+, jest realizowana zgodnie z założeniami i została uzgodniona z instytucjami finansującymi realizacje Programu 10+. W związku z warunkami umów kredytowych oraz umów dotyczących transakcji hegingowych (brak tzw. margin calls – konieczności bieżącego gotówkowego zabezpieczania ujemnej wyceny transakcji) spółka nie jest narażona na istotne ryzyko niedopasowania swojego cash flow do zapadalności zawartych transakcji zabezpieczających.

Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.