logo

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 7/20152015-02-24

Zarząd Grupy LOTOS S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki, który został sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 lutego 2015 r. na podstawie upoważnienia zawartego w § 5 ust. 3 uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 września 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 18 listopada 2014 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki, której treść została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 19/2014 z dnia 8 września 2014 r.

Nowy tekst jednolity Statutu Spółki uwzględnia zmiany treści § 4 ust. 1 Statutu, które zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 stycznia 2015 r. w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o której informację Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Statut Grupy LOTOS S.A.