logo

Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 26.08.2019
Raport nr 31/2019 Korekta2019-08-27

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej raport bieżący ESPI w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy PKN ORLEN S.A., Skarbem Państwa przy udziale Spółki, dotyczącego realizacji rozważanej transakcji nabycia akcji Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A. od Skarbu Państwa, opublikowany w dniu 26 sierpnia 2019 roku wskazuje na datę 22 sierpnia 2019 roku jako na datę zawarcia ww. Porozumienia, a tymczasem poprawną datą podpisania Porozumienia jest 26 sierpnia 2019 roku.  W związku z powyższym, Spółka przekazuje korektę raportu nr 31/2019. 

Jednocześnie Spółka informuje, że w pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian. 

Podstawą prawną przekazania raportu jest § 15 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.