logo

Objęcie przez Grupę LOTOS S.A. nowych udziałów LOTOS Asfalt sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Raport nr 40/20212021-11-02

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 Grupa LOTOS S.A. („Grupa LOTOS” lub „Spółka”) informuje, że w związku z przyjętymi kierunkowymi działaniami wewnątrzorganizacyjnymi, w celu optymalizacji struktury grupy kapitałowej Spółki oraz przygotowania do wdrożenia modelu środków zaradczych (szerzej w raporcie bieżącym nr 21/2020), w dniu 2 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOTOS Asfalt sp. z o.o. („LOTOS Asfalt”) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LOTOS Asfalt poprzez utworzenie nowych udziałów, które w całości objęła Grupa LOTOS jako jedyny wspólnik LOTOS Asfalt i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki składającej się ze składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością rafineryjną w Gdańsku, określonych w treści uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 14 października 2021 roku („ZCP”) o łącznej wartości szacowanej na dzień 2 listopada 2021 roku w wysokości 4.808.500.000,00 zł (cztery miliardy osiemset osiem milionów pięćset tysięcy złotych). Tym samym doszło do przeniesienia ZCP przez Spółkę na LOTOS Asfalt. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LOTOS Asfalt uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Asfalt do kwoty 154.500.000,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez utworzenie 24.597 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) nowych udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) każdy udział. Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy LOTOS Asfalt.

 Począwszy od 2 listopada 2021 roku rozpocznie się proces integracji aktywów rafineryjnych w ramach LOTOS Asfalt i docelowo spółka funkcjonować będzie w modelu rafinerii processingowej, zarządzanej przez Grupę LOTOS, będącej jedynym wspólnikiem LOTOS Asfalt. W ramach tego modelu LOTOS Asfalt nie będzie w imieniu własnym kupować ropy naftowej ani sprzedawać produktów, a jego podstawowa działalność będzie skupiać się na przerobie ropy naftowej i świadczeniu usług produkcji paliw na rzecz Grupy LOTOS w oparciu o model rozliczenia koszt + marża. Do właściwości Grupy LOTOS należeć będzie zakup ropy naftowej i innych surowców, sprzedaż paliw i innych końcowych produktów, kwestie logistyczne, kwestie administracyjne i korporacyjne, a także działania w zakresie badań i rozwoju. 

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z powyższą operacją spółka LOTOS Asfalt udzieliła poręczenia za zobowiązania Grupy LOTOS wynikające z umowy kredytu na refinansowanie kredytów zaciągniętych na Program 10+, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2019. Rzeczona umowa poręczenia weszła w życie w momencie wniesienia aportu w postaci ZCP do LOTOS Asfalt. Maksymalna kwota poręczenia wynosi 408 mln USD, a maksymalny termin jej obowiązywania to 10 października 2027 roku.

Wyżej opisana transakcja zbycia ZCP pozostanie neutralna dla wyników skonsolidowanych Grupy LOTOS oraz nie będzie miała wpływu na zdolność Spółki do wywiązywania się ze zobowiązań handlowych wobec klientów.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.