logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku – korekta treści raportu
Raport nr 30/2016 K2016-06-28

Z powodu problemów technicznych w dniu 28.06.2016 r. wysłano nieprawidłową treść raportu nr 30/2016. Poniżej Grupa LOTOS S.A. publikuje prawidłową treść raportu nr 30/2016:

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2016 roku:
Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem:
Skarb Państwa / 98.329.515 / 76,45% / 53,19%
Nationale Nederlanden OFE / 9.000.000 / 7,00% / 4,87%
OFE PZU „Złota Jesień” / 8.900.000 / 6,92% / 4,81%
Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.