logo

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok
Raport nr 13/20222022-06-17

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok, w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 647.056.767 PLN na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

 Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,5 PLN brutto.

 Liczba akcji Spółki objętych dywidendą wynosi 184 873 362. Jednocześnie ZWZ Grupy LOTOS S.A. ustaliło dzień dywidendy na 23 czerwca 2022 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 29 lipca 2022 roku.

Podział zysku netto za rok 2021 nastąpi pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN SA z siedzibą w Płocku KRS nr 28860 (dalej „PKN ORLEN”) oraz przez Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. uchwał o połączeniu PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A. poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy LOTOS S.A. na PKN ORLEN w zamian za akcje, które PKN ORLEN wyda akcjonariuszom Grupy LOTOS S.A.

W przypadku niespełnienia się wskazanego wyżej warunku cały zysk netto za rok 2021 w kwocie 2.519.835.199,42 PLN zostanie wyłączony od podziału w całości i przekazany na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).