logo

Informacja o opóźnieniu docelowego zagospodarowania złoża B8
Raport nr 4/20192019-03-01

W dniu 1.03.2019 roku Grupa LOTOS S.A. („Spółka’, „Emitent”) powzięła informację, że przewidywany termin docelowego zagospodarowania złoża B8 uległ zmianie. Główną przyczyną opóźnienia jest konieczność modyfikacji infrastruktury złożowej wynikająca z błędów projektowych oraz zmian koncepcji przebudowy platformy i zagospodarowania złoża w latach 2014 - 2015, których negatywne efekty kumulują się w okresie bieżącym.

Emitent powziął informację, że status RFO (ang. Ready for Operation) projektu planowany jest nie wcześniej niż w 4 kwartale 2019 roku, a termin pełnej produkcji ze złoża B8 jest zakładany nie wcześniej niż w 2 kwartale 2021 roku.

Spółka będzie niezwłocznie informować o istotnych ustaleniach wpływających na realizację wyżej wymienionego projektu w trybie raportu bieżącego.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR.