logo

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PGNiG S.A. a Grupą LOTOS S.A.
Raport nr 34/20132013-12-20

Dnia 20.12.2013 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, na dostawę dla Grupy LOTOS ropy naftowej („Umowa”).

Umowa zawarta została dla dostaw w latach 2015 – 2019 z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Szacowana wartość Umowy na dzień jej zawarcia wynosi około 3,2 mld zł.

Zapisy Umowy przewidują kary umowne tylko dla pierwszych trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia współpracy i wynoszą 80% wartości brutto nieodebranego przez Grupę LOTOS lub niedostarczonego przez PGNiG surowca w jednym miesiącu. Szacunkowa maksymalna wysokość kar w tym okresie wynosi około 156 mln zł. Zapłata kary wyłącza uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.