logo

Zawarcie umów o wartości umowy znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą kapitałową Chevron
Raport nr 16/20122012-05-09

W okresie od 09.05.2011r. do 09.05.2012r., Grupa LOTOS zawarła ze spółkami z grupy kapitałowej Chevron  umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 683 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.

09.05.2012r. Grupa LOTOS i Chevron Products U.K. z siedzibą w Londynie podpisały umowę na czas określony (od 01.03.2012r. do 31.08.2012r.), której przedmiotem jest sprzedaż ciężkiego oleju opałowego na rzecz Chevron Products U.K. (największa pod względem wartości spośród wskazanych powyżej umów).  Wartość umowy z 09.05.2012r. wyniosła ok. 200 mln zł.

Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki kontraktu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.