logo

Rozpatrzenie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku
Raport nr 33/20162016-07-20

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 29/2015 z dnia 14 października 2015 roku, nr 10/2016 z dnia 8 marca 2016 roku oraz nr 12/2016 z 1 kwietnia 2016 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 lipca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Spółki na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 29 lutego 2016 r. w przedmiocie rozliczenia podatku VAT za poszczególne miesiące 2011 roku. Spółce przysługuje wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Spółka po analizie uzasadnienia pisemnego wyroku podejmie decyzję o skorzystaniu z uprawnienia do wniesienia skargi kasacyjnej.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.