logo

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Raport nr 30/20212021-08-23

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zwiększenia stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (jeden z funduszy zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 17/2021 zwiększyło łączny stan posiadania akcji Grupy LOTOS S.A. w zarządzanych przez siebie funduszach powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w wyniku transakcji zawartych 13 maja 2021 roku).

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie NN OFE