logo

Powołanie Zarządu ósmej kadencji Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 22/20122012-06-21

21.06.2012r. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS („Spółka”, „Emitent”) podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 28.06.2012r. do Zarządu Spółki ósmej, wspólnej  kadencji, następujących osób:


Pana Pawła Olechnowicza na funkcję Prezesa Zarządu,
Pana Mariusza Machajewskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych,
Pana Marka Sokołowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Rozwoju,
Pana Macieja Szozdę na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu,
Pana Zbigniewa Paszkowicza na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia.


Pan Paweł Olechnowicz
Funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 12.03.2002 r. Zarządza całokształtem działalności Spółki oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Pełni również obowiązki Przewodniczącego Rady Dyrektorów LOTOS Exploration and Production Norge AS oraz Prezesa Zarządu AB LOTOS Geonafta. Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania.
W 1977r. rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990r. ABB Zamech Sp. z o. o.). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001r. kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting.
Pan Paweł Olechnowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS.

Pan Mariusz Machajewski
Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19.06.2006r. Zarządza całokształtem działalności ekonomiczno-finansowej i rachunkowej Spółki, a także zagadnień w zakresie posiadanych aktywów i procesów restrukturyzacyjnych oraz ponosi odpowiedzialność za niniejszy zakres działania. Pełni również funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej RC Ekoenergia Sp. z o.o. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania i ekonomii.
W latach 1994-1997 pracował w Stoczni Gdynia S.A. W 1997r. rozpoczął pracę w Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS), od 1999r. kierował służbami kontrolingu Spółki. Od połowy 2002r. zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Od kwietnia 2005r. do czerwca 2006r. był również Prokurentem Spółki.
Pan Mariusz Machajewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS S.A.

Pan Marek Sokołowski
Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19.04.2002r. Zarządza całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii (w tym działalności środowiskowej oraz BHP), pionu inwestycji (inwestycji związanych z rozwojem technicznym i technologicznym) oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania.
Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania.
W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973r. Od 1990r. jako Dyrektor Techniczny i Członek Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji przez trzy kadencje. Zarządzał realizacją programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej w latach 1996-2000.
Od połowy 2000r. pracował jako Szef Służb Technicznych i Prokurent Spółki. W latach 2004-2011, jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. produkcji i rozwoju był odpowiedzialny m.in. za realizację rozbudowy rafinerii (Program 10+). Pełni również funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych w LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.
Pan Marek Sokołowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS S.A.

Pan Maciej Szozda 
Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 01.07.2009r. Zarządza całokształtem spraw związanych z efektywnym zarządzaniem procesami sprzedaży, zaopatrzenia i dystrybucji w Grupie Kapitałowej LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania. Nadzoruje również spółki segmentu handlowego w strukturze korporacyjnej grupy kapitałowej.
Ukończył Wydział Handlu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 1980r. pracował w PHZ Labimex. W latach 1983-1984 był zatrudniony w KMW Engineering na stanowisku Dyrektora Zarządzającego. Następnie do 1986r. przebywał w USA jako Kierownik Kontraktu. W 1986r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ipaco na stanowisku Dyrektora, zaś w latach 1987–1989 pełnił funkcję Export Managera w Sinexim Gmbh w Berlinie Zach. Od 1989r. prowadził własną działalność gospodarczą, m.in. w Easey Garments UK Ltd. (Easy Jeans), jako Szef Przedstawicielstwa na teren Polski i krajów WNP. W 2002r. związał swoją karierę z PKN Orlen S.A., obejmując kolejno stanowiska: Dyrektora Biura Planowania i Rozwoju Sieci Detalicznej, Dyrektora Biura Rozwoju Sieci Detalicznej – Europa, Dyrektora Wykonawczego ds. sprzedaży detalicznej. Od października 2008r. do lutego 2009r. sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej Orlen Deutschland AG. Od 2007r. do marca 2009r. pracował w spółce z grupy kapitałowej PKN Orlen, tj. AB VENTUS NAFTA z siedzibą w Wilnie, obejmując funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu. Pełni również funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej LOTOS Paliwa Sp. z o.o. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej LOTOS Biopaliwa sp. z o.o.
Pan Maciej Szozda nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS S.A.

Pan Zbigniew Paszkowicz
W 1989r. ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Absolwent francuskiej Ecole Nationale Superievre du Petrole et des Moteurs, gdzie uzyskał dyplom inżyniera w Ośrodku Wyższych Studiów Silników Spalinowych i Techniki Energetycznej. Od 1992r. zatrudniony w Rafinerii Gdańskiej, jako specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Remontów. W latach 2002-2004 kierownik Zakładu Utrzymania Ruchu. W 2004r. objął stanowisko Dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS S.A., a w 2007r. został Dyrektorem ds. Rozbudowy Rafinerii, bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację Programu 10+, największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Od kwietnia 2011r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS S.A. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A.
Pan Zbigniew Paszkowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Grupy LOTOS S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.