logo

Zawarcie aneksu do umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Rosneft Oil Company a Grupą LOTOS S.A.
Raport nr 2/20162016-01-22

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że dnia 22.01.2016 Grupa LOTOS S.A. oraz Rosneft Oil Company z siedzibą w Moskwie zawarły aneks do umowy typu term z dnia 20.12.2013 r. na dostawy dla Grupy LOTOS S.A. ropy naftowej, o której Zarząd Grupy LOTOS S.A. poinformował raportem bieżącym nr 36/2013 z dnia 20.12.2013 („Aneks”).

Aneks został zawarty dla dostaw realizowanych w latach 2016 -2017 i przewiduje dostawy w ilości od 5,4 do 6,0 mln ton ropy naftowej. Zgodnie z Aneksem dostawy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń” lub drogą morską. Szacunkowa wartość dostaw objętych Aneksem na dzień jego podpisania wynosi ok. 5,0 mld zł.

Umowa przewiduje odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lub nieodebrania, którego wysokość nie przekracza około 2,8 mln PLN w ujęciu średniomiesięcznym w odniesieniu do uzgodnionych ilości rocznych. Zapłata ww. kwot nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kwot.

Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Aneks został uznany za znaczący ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.