logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku.
Raport nr 36/20082008-07-01

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2008 roku: Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem Nafta Polska SA / 59.025.000 / 85,52% / 51,91% Skarb Państwa / 7.878.030 / 11,41% / 6,93% Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.