logo

Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Raport nr 14/2020 2020-06-03

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 30 czerwca 2020 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.
 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej  z działalności Rady za rok 2019, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2019 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2019 r.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.
 11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2019.
 12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019.
 13. Podział zysku netto Spółki za rok 2019.
 14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
 15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
 16. Przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.”
 17. Wyrażenie zgody na objęcie przez Grupę LOTOS S.A. akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach.
 18. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
 19. Powołanie członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
 20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu (‘Informacje dodatkowe’)

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A (‘Projekty uchwał’) oraz uzasadnienia do projektów uchwał nr 13, 16 i 17 (‘Uzasadnienie podział zysku’,'Uzasadnienie polityka wynagrodzeń', 'Uzasadnienie objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A.')

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca  2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku
Uzasadnienie podział zysku
Uzasadnienie polityka wynagrodzeń
Uzasadnienie objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A.
Informacje dodatkowe