logo

Zbycie przez LOTOS Jasło S.A. udziałów spółki PETROSOFT.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o.
Raport nr 2/20082008-01-07

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż LOTOS Jasło S.A. (spółka w 80,01% zależna od Grupy LOTOS S.A.) w dniu 27 grudnia 2007 roku zbyła 100% posiadanych udziałów spółki PETROSOFT.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. na rzecz Petrosoft.eu. sp. z o.o. Udziały, których dotyczy powyższa transakcja, o łącznej wartości nominalnej 68 tys. zł są równe i niepodzielne, stanowią 100% kapitału zakładowego PETROSOFT.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. LOTOS Jasło S.A. zbyła powyższe udziały, których wartość ewidencyjna w jej księgach wynosiła 70,4 tys. zł, za cenę 675 tys. zł. Udziałowcami spółki Petrosoft.eu. sp. z o.o. są pracownicy spółki PETROSOFT.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. Powyższa transakcja jest elementem procesu restrukturyzacji oraz porządkowania Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż zbywane udziały stanowią powyżej 20% udziałów w spółce PETROSOFT.pl Technologie Informatyczne sp. z o.o. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.