logo

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 14 czerwca 2017 roku
Raport nr 18/20172017-06-14

Zarząd Grupy LOTOS S.A. podaje do publicznej  wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. (ZWZ) w dniu 14 czerwca 2017 roku.

ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ  Akcjonariusz – Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do podjętych uchwał:

- numer 4, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2016 oraz

- numer 29, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów przez Grupę LOTOS S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Upstream Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 2. pkt. 7, pkt. 8 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Uchwały ZWZ

Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 14.06.2017