logo

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
Raport nr 23/20182018-07-31

Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku  ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 28 czerwca 2018 roku, przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki.Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany dokonane na mocy uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku, zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 7 lipca 2018 roku, w następującym zakresie:

1. Dotychczasowy § 11 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego, tak długo jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia.”

2. Dotychczasowy § 13 ust. 2 pkt 4) otrzymał następujące brzmienie: „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,”

3. Dotychczasowy § 18 ust. 1 otrzymał brzmienie: „Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w Siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.”

W załączeniu Spółka przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą jednolity tekst Statutu Grupy LOTOS S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt.1, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Statut Grupy LOTOS S.A.