logo

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku
Raport nr 18/2020 2020-06-30

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) podaje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. („ZWZ”) w dniu 30 czerwca 2020 roku.

 ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ Akcjonariusz – Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do podjętych następujących uchwał ZWZ:

- numer 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019,

- numer 23, w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach.

 Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Treść uchwał ZWZ w dniu 30 czerwca 2020 roku